Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst gesloten tussen de cliënt, hierna te noemen: opdrachtgever, met VERGOUW LAW, hierna te noemen: opdrachtnemer, namens medewerkers verbonden aan genoemd kantoor, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is opdrachtnemer vrij te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert.
2. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is verder niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem/haar kenbaar behoorde te zijn.
4. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van de opdrachtnemer. Deze voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht.
Artikel 3 De declaratie
1. Aan de opdrachtnemer dienen te worden vergoed honorarium.
2. Vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, kopieerkosten e.d. zijn forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium.
4. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende basisuurtarief (€ 150,-).
De hoogte van dit tarief wordt jaarlijks, met ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar, vastgesteld door opdrachtnemer en is op aanvraag verkrijgbaar. Indien een afwijkend uurtarief is overeengekomen wordt dit met dezelfde ingangsdatum aangepast en met toepassing van het hetzelfde percentage van de afwijking van het basisuurtarief. Factoren als belang van de zaak, specialistische aard van de zaak, draagkracht van de opdrachtgever, en spoedeisendheid van de te verrichten werkzaamheden, geven aanleiding voor verhoging dan wel matiging van het basisuurtarief.
5. Zolang de opdracht niet is voltooid is de opdrachtnemer bevoegd tussentijds te declareren.
Artikel 4 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van voornoemde termijn van acht dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien opdrachtgever, na aanmaning door opdrachtnemer, in verzuim blijft, is opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd.
2. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
4. Indien tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever onenigheid ontstaat over betalingen voortvloeiend uit een overeenkomst tussen hen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is opdrachtgever, indien opdrachtnemer en opdrachtgever hierover een gerechtelijke procedure voeren en de rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtnemer volledig of in overwegende mate in het gelijk wordt gesteld, jegens opdrachtnemer de door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
5. Indien een declaratie niet (tijdig) wordt voldaan, en aanmaning evenmin betaling van de declaratie oplevert, is opdrachtnemer, afgezien van het bepaalde onder lid 3 en 4 van dit artikel, gerechtigd om zijn werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten, doch op een tijdig moment, zodat een andere advocaat de zaak, binnen een redelijke termijn voor een eventuele zitting dan wel termijnverstrijking, kan overnemen en voorbereiden.
6. Opdrachtnemer zal in beginsel geen restituties doen, dan wel kortingen geven, op basis van ontevredenheid over dienstverlening, doch behoudt immer het recht reeds gemaakte werkzaamheden in rekening te brengen.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het daadwerkelijke bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering, in het kader van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt uitbetaald. Een eventueel bedrag aan eigen risico, dat niet door de verzekeraar wordt uitbetaald, zal derhalve evenmin door opdrachtnemer worden uitbetaald.
Artikel 6 Geschillenbeslechting
Indien zich een geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voordoet, zullen partijen zich inspannen om, in goed onderling overleg, tot een, voor beide bevredigende, oplossing van het geschil te komen.
###